Usein kysyttyä

Sisältö

 

 

Millaisia vuokraustapoja taloyhtöissä on?

Kokkolan Ruusupihalla noudatetaan hyvää vuokratapaa. Sen ovat määrittäneet asumisen keskeiset järjestöt Vuokralaisen Keskusliitto, Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Vuokranantajat. Hyvä vuokratapa julkaistiin Kiinteistömessuilla 10.4.2003. Hyvään vuokratapaan kuuluu:

 

Avoimuus tavoitteissa ja vuokrasuhteeseen vaikuttavissa seikoissa sekä vuorovaikutus sopimussuhteen aikana

Osapuolten tiedossa olevat vuokrasuhteeseen vaikuttavat seikat kerrotaan sopimuskumppanille. Sopimussuhteen hoitamisessa tulee huomioida tarkoituksenmukainen yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä. Asianmukaisen vuorovaikutuksen turvaamiseksi osapuolet huolehtivat siitä, että molempien yhteystiedot ovat ajan tasalla vuokrasuhteen kestäessä.

 

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokranantaja kertoo vuokrauksen tavoitteistaan. Hyvän vuokratavan mukaista on myös ilmoittaa, jos taloyhtiössä on päätetty remontista, joka on vuokranantajan tiedossa ja voi kohdistua vuokrattavaan huoneistoon tai vaikuttaa muuten huoneiston käyttöön. Tulossa olevista muista kuin vuokranantajan tekemistä remonteista tulee ilmoittaa niin pian kuin ne ovat vuokranantajan tiedossa.

 

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokralainen ilmoittaa vuokranantajalleen vuokranmaksuvaikeuksista niiden ilmaantuessa.

 

Reilut menettelytavat osapuolten välillä

 

Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen puitteissa ja menettelyissä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Vuokratun tilan käytössä tulee noudattaa talokohtaisia järjestyssääntöjä.

 

Vuokrasopimus

 

Vuokrasopimusta laadittaessa ja sopimusehtoja muutettaessa sovitut asiat kirjataan mahdollisimman selkeästi.

 

Vuokran tarkistukset vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa

 

Vuokran tarkistamista koskeva ehto tulee kirjata sopimukseen selvästi ja samassa yhteydessä on mainittava vuokran tarkistamisen ajankohta.

 

Jos vuokraa joudutaan vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottamaan muutoin kuin sopimuksessa mainitulla menettelyllä, on keskustelut aloitettava vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Vuokrankorotusneuvotteluissa ei saa uhata irtisanomisella. Tasokorotukset eivät saa vuosittain ylittää 15 % muutoin kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kustannuksia aiheuttavia korjauksia.

 

Vuokratun tilan hoito

 

Vuokratun tilan kunto tarkistetaan yhdessä sovitulla tavalla ennen vuokrahuoneiston hallinnan luovutusta vuokralaiselle ja kun vuokralainen luovuttaa huoneiston takaisin vuokranantajan hallintaan.

 

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokratussa tilassa, ellei niistä ole erikseen sovittu. Jos vuokralainen saa luvan suorittaa vuokratilassa muutos- tai korjaustöitä, on ennen muutos- tai korjaustöiden aloittamista aina erikseen sovittava, maksetaanko töistä ja materiaaleista korvausta vai ei.

 

 

Vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa huolellisesti. Vuokralaisen on ilmoitettava viipymättä ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti vuokranantajalle vuokrahuoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista. Erityisen tärkeää on tehdä ilmoitus heti, mikäli vika tai puute uhkaa huoneiston kuntoa tai rakenteita. Vuokranantajan tulisi aina kirjallisesti vahvistaa vastaanottaneensa vuokralaisen ilmoituksen.

 

Vuokranantajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden poistamiseksi. Jos puutteen poistaminen on vuokranantajan vastuulla, tulee tämän käynnistää korjaaminen kohtuullisessa ajassa. Mikäli puutteellisuudella on olennainen merkitys huoneiston käytölle, korjaus tulee käynnistää viivytyksettä. Korjaus tulee suorittaa vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavasti.

 

Vuokrasuhteen aikana vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrahuoneisto on sovitussa kunnossa. Vuokralaisen tulee luovuttaa vuokrattu tila vuokranantajalle vuokrasuhteen päättyessä hyvässä kunnossa ja siivottuna.

 

Vuokratun tilan kunnon valvonta ja kohteen esitteleminen uudelle vuokralaisehdokkaalle tulee järjestää ottaen huomioon molempien osapuolten kannalta kohtuullinen ajankohta ja tapa. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa edellä mainittuja toimenpiteitä.

 

Vakuus

 

Vuokrasuhteen aikana vakuutta on säilytettävä huolellisesti ja sen on oltava erotettavissa vakuuden saajan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan.

 

Ellei vuokrasuhteen osapuolten välillä ole täyttämättömiä vuokrasuhteeseen liittyviä velvoitteita kuten maksamattomia vuokria, huoneistossa huonon hoidon vuoksi suoritettavia korjauksia tai muita velvoitteita, on vakuus palautettava vuokrasuhteen päätyttyä viivytyksettä. Jos vakuuden pidättämiselle on perusteita, on sen pidättämisestä ja pidättämisen syystä ilmoitettava kirjallisesti tiedossa olevaan osoitteeseen viipymättä. Vuokralaisella ei ole oikeutta jättää viimeisten kuukausien vuokria maksamatta vakuuteen vedoten.

 

 

Ylös

Miten pääsee jonotuslistalle?

Johtuen ihanteellisesta sijainnista ja laadukkaasta asumisesta, Ruusupiha on haluttu paikka asua. Voit laittaa meille sähköpostia ja osoittaa kiinnostuksestasi. Kannustamme tarkistamaan tilanteen aktiivisesti myös netistä.

 

Ylös

Vaaditaanko takuuvuokraa?

Kyllä. Vuokratakuu on kolme kuukautta. Vuokralainen maksaa takuuvuokran vuokranantajalle ennen asuntoon muuttamista. Poikkeuksellisesti vuokratakuu voi olla enintään kahden kuukauden osalta myös henkilötakaus (tyypillisesti vanhemmat).

 

Ylös

Saako huoneistoihin laajakaistayhteyksiä (ADSL)?

Kyllä. Vuokralainen sopii asiasta suoraan esimerkiksi Kokkolan Puhelimen kanssa ja vastaa itse siitä aiheutuvista kuluista.

 

Ylös

Onko taloyhtiössä yhteistä saunaa?

Ei. Ainoastaan huoneistossa B7 (60m2) on oma sauna.

 

Ylös

 

 

 

Viimeksi muutettu: 05.10.2003